Oferty pracy

Oferty pracy

Pliki do pobrania Oferty pracy

Lista ofert pracy

alfabetycznie / od najnowszych

Rodzaj oferty: Praca na Uczelni
Miejsce pracy: Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
Stanowisko: adiunkt
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Data dodania: 08.06.2022
Termin ważności oferty: 08.07.2022

Adiunkt - konkurs nr 2/2022

Wymagania:

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2020.85 z późn zm..)

posiadać stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie,
posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach związanych
z bezpieczeństwem;
posiadać doświadczenie dydaktyczne z obszarów związanych
z bezpieczeństwem państwa, a w szczególności organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, funkcjonowania służb specjalnych, geopolityki, analizy zagrożeń;
mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich,
posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich, magisterskich.

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,
 • CV,
 • druki dostępne  na stronie www Uczelni:
 • - kwestionariusz osobowy,
  - oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
  - oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  - informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),
 • wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma w CV lub kwestionariuszu osobowym):
  1. dorobek w pracy naukowej,
  2. dorobek w pracy dydaktycznej,
  3. dorobek w pracy organizacyjnej,
  4. przebieg zatrudnienia,
  5. wykształcenie – kserokopie dyplomów.

Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
 2. Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
 4. Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.
 5. Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.

Rodzaj oferty: Praca na Uczelni
Miejsce pracy: Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko: adiunkt
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Data dodania: 08.06.2022
Termin ważności oferty: 08.07.2022

Adiunkt - konkurs nr 3/2022

Wymagania:

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2020.85 z późn zm.) Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej ze specjalnością pedagogika korekcyjno kompensacyjna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz logopedii. Ponadto udokumentowana aktywność publikacyjna, doświadczenie udziału w konferencjach naukowych i dydaktycznych, znajomość obsługi komputera (MS Office) oraz biegła znajomość języka angielskiego. Ponadto od kandydata wymagane będzie doświadczenie praktyczne w prowadzaniu terapii zburzeń głosu dzieci i dorosłych. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie takich przedmiotów jak pedagogika specjalna, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego z metodyką zajęć, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej z metodyką, metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych i dydaktyczno wyrównawczych z dziećmi z problemami w nauce czytania i pisania, emisja i higiena głosu, podstawy logopedii oraz odpowiadający im dorobek publikacyjny.

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,
 • CV,
 • druki dostępne na stronie www Uczelni:
 • - kwestionariusz osobowy,
  - oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
  - oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  - informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),
 • wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma w CV lub kwestionariuszu osobowym):
  1. dorobek w pracy naukowej,
  2. dorobek w pracy dydaktycznej,
  3. dorobek w pracy organizacyjnej,
  4. przebieg zatrudnienia,
  5. wykształcenie – kserokopie dyplomów.

Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
 2. Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
 4. Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.
 5. Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.

Rodzaj oferty: Praca na Uczelni
Miejsce pracy: Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko: asystent
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Data dodania: 08.06.2022
Termin ważności oferty: 08.07.2022

Asystent - konkurs nr 4/2022

Wymagania:

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2020.85 z późn zm.) Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki rewalidacyjnej. Ponadto udokumentowana aktywność publikacyjna, doświadczenie udziału w konferencjach naukowych i dydaktycznych, znajomość obsługi komputera (MS Office) oraz biegła znajomość języka angielskiego poparta certyfikatem Certificate in English B2/C1 (TELC).

Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie takich przedmiotów psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania oraz metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach 1-3, metod i technik terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej i grupowej. Ponadto od kandydata wymagane będzie co najmniej dwuletnie doświadczenie praktyczne w prowadzaniu zajęć z języka angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajęć za zakresu terapii pedagogicznej, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych oraz dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w zakresie koordynacji programów edukacyjnych Erasmus +.

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,
 • CV,
 • druki dostępne na stronie www Uczelni:
 • - kwestionariusz osobowy,
  - oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
  - oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  - informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),
 • wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma w CV lub kwestionariuszu osobowym):
  1. dorobek w pracy naukowej,
  2. dorobek w pracy dydaktycznej,
  3. dorobek w pracy organizacyjnej,
  4. przebieg zatrudnienia,
  5. wykształcenie – kserokopie dyplomów.

Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
 2. Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.
 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
 4. Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.
 5. Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.
Programy studiów Wydarzenia