Stypendium Ministra
Student

Stypendium Ministra

Informacje ogólne dotyczące przyznawania stypendiów

 • student może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 • przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenie przysługują na studiach:
  - pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  - drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
 • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, przepisy powyższe stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą
 • w pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w wyznaczonym terminie; wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków, z powodu braku środków finansowych;
 • w odpowiedzi na wniosek wydawana jest indywidualna, pisemna decyzja administracyjna;
 • odwołanie od decyzji wraz z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 • stypendium ulega automatycznemu zawieszeniu z ostatnim dniem miesiąca, jeśli nastąpiło:
 • skreślenie z listy studentów;
 • zawieszenie w prawach studenta;
 • stypendium ulega automatycznemu przywróceniu w danym roku akademickim, gdy w okresie na jaki było przyznane następuje:
 • wznowienie przez studenta studiów lub unieważnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów;
 • uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta;
 • w momencie ukończenia studiów student traci prawo do przyznanego stypendium na dany rok akademicki; ostatnia rata jest wypłacana za miesiąc, w którym student zakończył studia.

Stypendium ministra może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Bliższe informacje na temat stypendium ministra, z uwzględnieniem warunków ubiegania się, warunków przyznawania, osiągnięć branych pod uwagę oraz terminów składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

zobacz więcej

Jednorazowa zapomoga Stypendium Programu PO WER