Stypendium Ministra
Student

Stypendium Ministra

Informacje ogólne dotyczące przyznawania stypendiów

 • student może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 • pomoc materialna przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
 • w pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w wyznaczonym terminie; wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków, z powodu braku środków finansowych;
 • w odpowiedzi na wniosek wydawana jest indywidualna, pisemna decyzja administracyjna;
 • odwołanie od decyzji wraz z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 • stypendium ulega automatycznemu zawieszeniu z ostatnim dniem miesiąca, jeśli nastąpiło:
 • skreślenie z listy studentów;
 • zawieszenie w prawach studenta;
 • stypendium ulega automatycznemu przywróceniu w danym roku akademickim, gdy w okresie na jaki było przyznane następuje:
 • wznowienie przez studenta studiów lub unieważnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów;
 • uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta;
 • w momencie ukończenia studiów student traci prawo do przyznanego stypendium na dany rok akademicki; ostatnia rata jest wypłacana za miesiąc, w którym student zakończył studia.

Stypendium ministra może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Bliższe informacje na temat stypendium ministra, z uwzględnieniem warunków ubiegania się, warunków przyznawania, osiągnięć branych pod uwagę oraz terminów składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

zobacz więcej

Jednorazowa zapomoga Stypendium Programu PO WER