Kandydat

Rekrutacja

Warunki rekrutacji
Limity przyjęć Szczegółowe informacje Kandydaci z zagranicy Pliki do pobrania
najważniejsze informacje

Termin składania dokumentów:

27 maja 2024 r. – 16 września 2024 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studenta
budynek C, pok. 116 (I piętro)
ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
09.00-15.00 (pn.-pt.)

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Numer konta Uczelni:

PKO BP SA Oddział nr 1 w Skierniewicach
30 1020 4580 0000 1102 0067 5595

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

24 września 2024 r. godz. 12.00

Zobacz jak wygląda procedura
rekrutacji krok po kroku.
Wszystko stanie się proste!

rekrutacja krok po kroku

rekrutacja krok po kroku odnośnik

Limity przyjęć na I rok studiów

STUDIA I STOPNIA
KIERUNEK STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja 20 40
Bezpieczeństwo wewnętrzne 40 35
Finanse i rachunkowość 20 30
Informatyka 40 20
Ogrodnictwo 25 20
Pedagogika 30 20
Pielęgniarstwo 35 -
Ratownictwo Medyczne 60 60
Zarządzanie 20 40
STUDIA II STOPNIA
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne 50 30
Pedagogika
25 20
Pielęgniarstwo 60 60
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 40 20

Szczegółowe informacje

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki z egzaminu maturalnego lub dyplom ukończenia studiów.
 2. Procedura kwalifikacyjna ma na celu ustalenie listy osób przyjętych na studia.
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne na każdym etapie.
 4. Jeżeli procedura kwalifikacyjna składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki osiągnięte na poszczególnych etapach.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia poza kolejnością, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

  Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad są tutaj.

 6. Kolegialne komisje ds. doboru kandydatów na studia sporządzają indywidualny protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kolegialne komisje ds. doboru kandydatów na studia sporządzają listy kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 8. Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, pozostają na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsc, osoby te zostaną przyjęte na studia według ilości uzyskanych punktów.
 9. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się:

  na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie:
  • dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) na podstawie uzyskanych wyników procentowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z części pisemnej i ustnej
  • dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) na podstawie uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej

  na studia II stopnia: 
  • na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach I stopnia, umieszczonych w suplemencie do dyplomu (do dwóch miejsc po przecinku)

 10. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym (na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie) oblicza się przez zastosowanie algorytmu jednej trzeciej sumy wyniku uzyskanego na poziomie podstawowym i wyniku uzyskanego na poziomie rozszerzonym pomnożonego przez 2.
 11. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest na podstawie wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z przedmiotów o różnych poziomach wagi, według poniższych zasad:

  • po pierwsze brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:

   NAZWA PRZEDMIOTÓW DLA KANDYDATÓW WYBIERAJĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW
   Matematyka i język obcy I finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie, administracja
   Język polski i język obcy I pedagogika
   Język polski, wiedza o społeczeństwie i język obcy I bezpieczeństwo wewnętrzne
   Chemia i biologia ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

   wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 1

   język obcy I – to ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik w przypadku zdawania dwóch języków obcych


  • po drugie brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:

   NAZWA PRZEDMIOTÓW DLA KANDYDATÓW WYBIERAJĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW
   geografia, historia i wiedza o społeczeństwie finanse i rachunkowość, administracja, pedagogika, zarządzanie
   technologia informacyjna (lub informatyka), wiedza o społeczeństwie, historia i geografia informatyka
   historia i podstawy przedsiębiorczości bezpieczeństwo wewnętrzne
   język angielski ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

   wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 0,8

   język obcy I – to ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik w przypadku zdawania dwóch języków obcych


  • po trzecie brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:

   NAZWA PRZEDMIOTÓW DLA KANDYDATÓW WYBIERAJĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW
   podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, technologia informacyjna (lub informatyka), język obcy II i pozostałe przedmioty finanse i rachunkowość, administracja, pedagogika, zarządzanie
   podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, język obcy II i pozostałe przedmioty informatyka
   geografia, język obcy II, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, technologia informacyjna (lub informatyka) i pozostałe przedmioty bezpieczeństwo wewnętrzne
   fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka, technologia informacyjna (lub informatyka), podstawy przedsiębiorczości, język obcy II i pozostałe przedmioty ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

   wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 0,6

   język obcy II – to ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik w przypadku zdawania dwóch języków obcych

 12. Wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnianych podczas postępowania kwalifikacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:

  • (nowa matura) procenty są przeliczane na punkty: 36% z egzaminu to 36 punktów

  • (stara matura) oceny są przeliczane na punkty:

   ocena 2 – 10 pkt
   ocena 3 – 30 pkt
   ocena 4 – 50 pkt
   ocena 5 – 70 pkt
   ocena 6 – 90 pkt

Informacja dla kandydatów z zagranicy

Sytuacja I: Kandydaci, którzy mają prawo studiować na takich samych warunkach, jak obywatele Polski – studia bezpłatne

Cudzoziemiec ma prawo studiować na takich samych warunkach, jak obywatele Polski, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada Kartę Polaka,
 • ma decyzję konsula RP o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia,
  ma kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE,
 • ma państwowy certyfikat potwierdzający znajomości języka polskiego na poziomie C1,
 • ma przyznany status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie Polski,
 • jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej albo EFTA lub członkiem rodziny pracownika migrującego zamieszkującym w Polsce.

Uprawnienia cudzoziemców do bezpłatnego studiowania wynikają z art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z poźn.zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2003 Nr 128 poz. 1176).

Sytuacja II: Pozostali kandydaci z zagranicy – studia płatne

Jeżeli kandydat nie ma dokumentów pozwalających studiować na takich samych warunkach jak obywatele Polski (sytuacje wymienione powyżej), kandydat może aplikować na studia na warunkach odpłatności. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora PUSB nr 23/2022 z dnia 23.05.2022 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

Wszystkie te, które obowiązują podczas rekrutacji na studia w ANSB.

Ponadto:

 1. Świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen
 2. Tłumaczenie przysięgłe na język polski oryginału świadectwa dojrzałości wraz z legalizacją/apostille.
 3. Dokument przedstawiający obowiązującą w danym kraju skalę ocen zawartych na świadectwie, jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat.
 4. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
 5. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, dokument o polskim pochodzeniu, wiza, karta stałego pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy, ID obywatela UE, potwierdzenie nadania statusu uchodźcy, inne)
 6. Paszport – strona ze zdjęciem (lub dowód osobisty w przypadku obywateli Unii Europejskiej).
 7. Poświadczenie znajomości języka polskiego (certyfikat, zaświadczenie, informacja o odbytym kursie, itp.). W przypadku braku możliwe jest przystąpienie do egzaminu  weryfikującego znajomość języka polskiego w ANSB.
 8. Polisa ubezpieczeniowa czyli informacja o aktualnym ubezpieczeniu.
Rekrutacja krok po kroku