Uczelnia

BON

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

email  kseliga@ansb.pl

telefon +48 46 834 40 10

godziny przyjęć ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności


email ewoznicka@ansb.pl

Biuro ds. osób  z niepełnosprawnościami (BON)

 

 

BON to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 

  Pełnomocnik ds. dostępności, mgr Katarzyna Seliga

Reprezentuje osoby ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Działa na rzecz adaptacji procesu kształcenia i sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem.

 

 

  Koordynator ds. dostępności, dr Elżbieta Woźnicka

Odpowiada za organizację procesu adaptacji w porozumieniu z wnioskującym oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za przebieg tego procesu.

 

Jeśli chcesz skorzystać z adaptacji, przygotuj dla nas:

-wniosek, w którym określisz m.in. zakres potrzeb i oczekiwanych dostosowań związanych z realizacją procesu dydaktycznego lub z weryfikacją efektów uczenia się.

-kopię odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia i wynikające z niego potrzeby dotyczące wnioskowanych adaptacji, wraz z datą, pieczęcią i własnym podpisem.

 (np. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaświadczenie lub opinia lekarska, dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej).

 

 

Jeśli jesteś studentem/tką, komplet dokumentów przynieś do BON, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wdrożenia adaptacji.

 

Jeśli jesteś kandydatem/tką na studia, komplet dokumentów przynieś do BON na etapie rekrutacji.

 

Proces złożenia wniosku do BON / Procedura dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb.

Krok 1 

Złóż pisemny wniosek do Pełnomocnika ds. dostępności o adaptacje procesu kształcenia lub weryfikacji efektów uczenia się ( Załącznik nr 1*) oraz kopię dokumentów, o których mowa w  Zarządzeniach Nr 20/2023 lub Nr 21/2023 z dnia 26.06.2023 r.

Krok 2

Koordynator zaopiniuje Twój wniosek w zakresie zasadności przyznania wsparcia:

- Koordynator może uznać przedstawioną przez Ciebie dokumentację za niewystarczającą i zobowiąże Cię do jej uzupełnienia i dostarczenia do BON w terminie 14 dni; 

- w przypadku, gdy Twoja sytuacja zdrowotna nie ma charakteru stałego lub Twój stan zdrowia ulegnie zmianie, zobowiązany jesteś do aktualizacji złożonej dokumentacji i dostarczenia jej do BON, niezwłocznie po ustaniu przyczyny przyznania adaptacji, lub na żądanie Koordynatora.

Krok 3

Koordynator po zaopiniowaniu Twojego wniosku (załącznik nr 1*) przekaże go do Dziekana właściwego Kolegium, przy czym w przypadku opinii pozytywnej Koordynator dodatkowo wypełnia i załącza wniosek o adaptację (załącznik nr 2*) w oparciu o Katalog przykładowych form adaptacji (załącznik nr 3*)

Krok 4

Dziekan Kolegium podejmuje decyzję w zakresie przyznania dla Ciebie adaptacji. Od odmownej decyzji Dziekana Kolegium przysługuje Ci odwołanie do Prorektora ds. kształcenia, złożone w BON w terminie 30 dni od daty zapoznania się z decyzją.

Rozstrzygnięcie Prorektora ds. kształcenia w tej sprawie jest ostateczne.

Krok 5

Koordynator przekaże Ci decyzję Dziekana z prośbą o zapoznanie się z zaproponowanymi formami adaptacji oraz ich akceptację poprzez złożenie podpisu na wniosku (załącznik nr 2*).

Krok 6

Jeśli zaakceptujesz zaproponowane przez Uczelnię adaptacje procesu kształcenia, Koordynator przekazuje kopię decyzji Dziekana do Opiekuna roku.

Krok 7

Opiekun roku przekazuje wykaz adaptacji Twoich zajęć do nauczycieli akademickich lub innych osób zaangażowanych w organizację procesu kształcenia - w celu wdrożenia adaptacji.

 

*Załączniki wspomniane w procesie złożenia wniosku do BON posiadają pokrywającą się numerację, jednak ich treść różni się w zależności od zasadności składanego wniosku adekwatnie do danego zarządzenia.

Wsparcie psychologiczne