Jednorazowa zapomoga
Student

Jednorazowa zapomoga

Informacje ogólne dotyczące przyznawania stypendiów

 • student może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 • przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenie przysługują na studiach:
  - pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  - drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
 • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, przepisy powyższe stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą
 • w pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w wyznaczonym terminie; wnioski złożone po terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków, z powodu braku środków finansowych;
 • w odpowiedzi na wniosek wydawana jest indywidualna, pisemna decyzja administracyjna;
 • odwołanie od decyzji wraz z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 • stypendium ulega automatycznemu zawieszeniu z ostatnim dniem miesiąca, jeśli nastąpiło:
 • skreślenie z listy studentów;
 • zawieszenie w prawach studenta;
 • stypendium ulega automatycznemu przywróceniu w danym roku akademickim, gdy w okresie na jaki było przyznane następuje:
 • wznowienie przez studenta studiów lub unieważnienie decyzji o skreśleniu z listy studentów;
 • uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta;
 • w momencie ukończenia studiów student traci prawo do przyznanego stypendium na dany rok akademicki; ostatnia rata jest wypłacana za miesiąc, w którym student zakończył studia.

Zapomoga może być przyznana każdemu studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który z nagłych przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.


Ważne informacje:

 • zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy;
 • trudna sytuacja materialna, bez konkretnych, niedawnych wydarzeń, które ją spowodowały nie jest podstawą ubiegania się o zapomogę;
 • samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie, że dane zdarzenie wpłynęło na takie pogorszenie sytuacji materialnej; studenta, że może ona zostać uznana za trudną;
 • można otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, z tym, że na podstawie różnych zdarzeń losowych;
 • z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę;
 • kwotę zapomogi, która jest jednorazową wypłatą, określa każdorazowo Komisja Stypendialna.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zapomogi,
 • poświadczenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student powołuje - np. świadectwo pracy w przypadku jej utraty, akt zgonu w przypadku śmierci;
 • dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta i każdego członka jego rodziny w każdym z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (z miejsca, które jest źródłem dochodu);
 • rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym;
 • inne dokumenty potwierdzające fakty i sytuację rodziny opisane we wniosku.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych Stypendium Ministra