Studium Języków Obcych
Student

Studium Języków Obcych

Lektoraty

Język angielski
mgr Małgorzata Bagdasaryan

mgr Magdalena Michalak-Charun

mgr Agnieszka Owczarek

Język niemiecki
mgr Katarzyna Markowicz

Język rosyjski
mgr Beata Matyjek

W ramach godzin przeznaczonych w planie studiów na naukę języków obcych, studenci I roku studiów mają do wyboru lektoraty:

  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka rosyjskiego.

Nauka poszerzona jest o język branżowy danej specjalności, dzięki czemu studenci mogą poznać język zawodowy. Lektorzy dbają przy tym, aby podczas zajęć wypracowany został nawyk uczenia się przez całe życie.

 

SJO oferuje również:

  • kurs języka angielskiego dla studentów i dydaktyków chętnych do udziału w mobilności programu Erasmus+,
  • kurs języka polskiego dla obcokrajowców przyjeżdżających na studia do ANSB,
  • e-learningowe kursy w pięciu językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim, wykraczające poza obowiązkowe zajęcia językowe, dzięki którym studenci wszystkich kierunków i specjalności mogą doskonalić swoje umiejętności.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego każdy student na zakończenie studiów na poziomie licencjatu zawodowego w Polsce jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie języka nowożytnego, minimalnie na poziomie B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR). Studium działa w oparciu o powyższy dokument i odpowiednią Uchwałę Senatu ANSZ / obecnie PUSB.

Baltic University Programme