Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego https://www.ansb.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2022-05-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Publikowane dokumenty (skany) uniemożliwiają lub utrudniają odczyt maszynowy.
Brak przycisków narzędzia do zwiększania i zmniejszania czcionki tekstu strony.
Brak przycisków narzędzia do zmiany kontrastu.
Nieodpowiedni kontrast niektórych treści.
Niekonkretne i niewyczerpujące opisy plików graficznych w atrybucie ALT.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-05
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezariusz Wójcik, cwojcik@ansb.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 468 344 014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Uczelnia odpowie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, uczelnia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, uczelnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

BUDYNKI DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE
Kampus złożony jest z 4 budynków znajdujących się przy ul. Batorego 64. Budynki oznaczone są literami C,E,F,G. Budynki C, E, F -administracyjno-dydaktyczne, budynek G-Dom Studenta. Przy wjeździe głównym do kampusu znajduje się zewnętrzny plan tyflograficzny zawierający mapę przestrzeni Kampusu Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Dostępność wejścia do budynków

Budynek C

1. Do budynku C prowadzą 3 wejścia, wejście środkowe przeznaczone jest dla Gości. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Drzwi duże z uchwytem do otwierania.  

2. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia.

3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie przestrzenie na parterze, pierwszym i drugim piętrze. W budynku jest winda.

4. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

5. W każdej toalecie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy.

6. Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.

7.  Na każdym piętrze znajduje się plan tyflograficzny zawierający oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników, przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne wraz ze skalą, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj”.

8. W budynku na każdym piętrze znajdują się tabliczki i piktogramy pomieszczeń
oznaczeniem w alfabecie Braille’a.

9.  Balustrady wyposażone są w poręcze dla osób niskorosłych oraz w nakładki poręczowe z informacją kierunkową w alfabecie Braille’a.

10. Na schodach są ryflowania oraz kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu.

11.  Na korytarzach wszystkie drzwi są obramowane kontrastowo, powierzchnie szklanych drzwi oznaczone są kontrastowymi foliami.

12.  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek E

1.  Do budynku E prowadzą 3 wejścia, wejście środkowe przeznaczone jest dla Gości. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Drzwi duże z uchwytem do otwierania.  

2. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia.

3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie przestrzenie na parterze, pierwszym i drugim piętrze. W budynku jest winda.

4. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

5. W każdej toalecie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy.

6. Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.

7.  Na każdym piętrze znajduje się plan tyflograficzny zawierający oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników, przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne wraz ze skalą, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj”.

8. W budynku na każdym piętrze znajdują się tabliczki i piktogramy pomieszczeń z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.

9.  Balustrady wyposażone są w poręcze dla osób niskorosłych oraz w nakładki poręczowe z informacją kierunkową w alfabecie Braille’a.

10. Na schodach są ryflowania oraz kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu.

11. Na korytarzach wszystkie drzwi są obramowane kontrastowo, powierzchnie szklanych drzwi oznaczone są kontrastowymi foliami.

12. Istnieje możliwość rozłożenia mobilnej rampy podjazdowej w auli.

 

Budynek F

1.  Do budynku F prowadzą 3 wejścia, wejście środkowe przeznaczone jest dla Gości. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków z poręczą. Drzwi duże z uchwytem do otwierania.  

2. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia.

3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie przestrzenie na parterze, pierwszym i drugim piętrze z wykluczeniem pracowni nr 245 i 246 do których można się dostać jedynie schodami. W budynku jest winda.

4. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

5. W każdej toalecie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy.

6. Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.

7.  Na każdym piętrze znajduje się plan tyflograficzny zawierający oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników, przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne wraz ze skalą, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj”.

8. W budynku na każdym piętrze znajdują się tabliczki i piktogramy pomieszczeń z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.

9.  Balustrady wyposażone są w poręcze dla osób niskorosłych oraz w nakładki poręczowe z informacją kierunkową w alfabecie Braille’a.

10. Na schodach są ryflowania oraz kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu.

11. Na korytarzach wszystkie drzwi są obramowane kontrastowo, powierzchnie szklanych drzwi oznaczone są kontrastowymi foliami.

12. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek G - DOM STUDENTA

DOM STUDENTA
ul. Batorego 64G

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów, wind

Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze. Brak windy w budynku, który uniemożliwia swobodne poruszanie po piętrach.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na każdym z pięter znajdują się toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym

Na teren wszystkich budynków można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Przedstawiciele kadry uczelni posiadają kwalifikacje na poziomie 1 stopnia z PJM. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. Na stronie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego jest możliwość połączenia z tłumaczem Polskiego Języka Migowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Pętle indukcyjne

Istnieje możliwość wypożyczenia przenośnej pętli indukcyjnej.

Informacje dodatkowe

Przy wejściu  do budynków znajdują się infokioski – interaktywne tablice informacyjne, wyposażone w ekran dotykowy oraz słuchawki.

W budynku E w pracowni multimedialnej oraz w pracowniach komputerowych znajdują się 4 specjalistyczne stanowiska komputerowe wyposażone w:

- Komputer nabiurkowy z monitorem 27”
- Powiększony trackball BigTrack
- Przyciski sterujące BigSwich
- Eyetracker PCEye
- Klawiatura kontrastowa Dolphin
- Oprogramowanie SuperNova i ScreenReader
- Oprogramowanie EasyConverter
- Syntezator mowy IVONA

Na stronie internetowej uczelni funkcjonuje Platforma Komunikacyjna z elementami sztucznej inteligencji AI, która składa się z:

1. Wirtualny Asystent Rekrutacji
2. Wirtualny Asystent Obsługi Toku Studiów

 

Film promocyjny uczelni zawiera tłumaczenie na PJM. Inauguracja Roku Akademickiego oraz konferencje i seminaria są tłumaczone na PJM w czasie rzeczywistym.

 

 

Biblioteka Polityka prywatności