Wykładowcy / Eksperci

dr Konrad Rokoszewski

Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

adiunkt

Ikona funkcja na uczelni

Funkcja na Uczelni:

opiekun praktyk na Menedżerskich Studiach Ekonomiczno–Prawnych, członek odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

Doświadczony dydaktyk z 20 letnim stażem w uczelniach publicznych i niepublicznych, wieloletni doradca małych i średnich przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, rządowych i samorządowych – m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Erasmus+, środków EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, PROO, FIO, NAWA, wcześniej również środków przedakcesyjnych PHARE. Autor ponad 3 tys. ekspertyz, ocen projektowych oraz ewaluacji. Doświadczony koordynator projektów, trener, facylitator, mentor oraz doradca biznesowy, specjalizujący się w temacie marketingu, strategii marketingowych, społecznej  odpowiedzialności biznesu, rozwoju lokalnego i regionalnego, klasteringu, zarządzania zmianą, edukacji, integracji społecznej, polityk młodzieżowych i senioralnych, edukacji dorosłych, rozwoju organizacji pozarządowych, innowacyjności, rozwoju gospodarczego, rozwoju obszarów wiejskich, partnerstwa lokalnego, partycypacji społecznej  i wielu innych. Doświadczenie w koordynacji oraz współrealizacji ponad 80 projektów finansowanych ze środków europejskich oraz komercyjnych, w tym kilkunastu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Szwecji, Niemiec, Włoch, Danii, Ukrainy. Od ponad 7 lat ekspert ds. innowacji społecznych w projektach europejskich.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, monografii oraz opracowań praktycznych.

Uczestnik projektów badawczych oraz współautor innowacji edukacyjnych opartych na metodzie projektów. 

Na co dzień współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami i przedsiębiorstwami ze sfery naukowo – badawczej, biznesowej, samorządowej, sektora  społecznego – m.in. PARP, NIW- CRSO, NCBR, Narodowa Agencja Programu Erasmus+,  Ecorys Sp. z o.o., TIE, U.SWPS, SWIG Delta Partners, i wiele  innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • psychologia zachowań konsumenckich oraz doświadczenia konsumenckie,
 • badania marketingowe, strategie marketingowe,
 • innowacje społeczne,
 • zachowania organizacyjne,
 • budowanie relacji pracowniczych,
 • psychologia zarządzania,
 • koncepcje zarządzania,
 • przywództwo w organizacji,
 • praca zespołowa,
 • projektowanie,
 • historie sukcesów biznesowych,
 • modele biznesowe i społeczne,
 • ewaluacja.

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy marketingu
 • Współczesne koncepcje marketingu
 • Podstawy zarządzania
 • Projektowanie biznesowe
 • Badania marketingowe
 • Zarządzenie zasobami ludzkimi
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania
 • Kultura organizacyjna
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji
 • seminaria dyplomowe

Współpracuje z:

 • Ecorys Sp. z o.o., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowa Agencja ds. Programu Erasmus
 • Komisja Europejska
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
 • Zamek Cieszyn
 • Stowarzyszenie Oświatowe Edukator w Łodzi
 • Fundacja Osób Społecznie Aktywnych FOSA
 • Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Fundacja Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną
 • Uniwersytet SWPS

Publikacje:

 • Rokoszewski K., Fundusze europejskie w procesie wspierania przedsiębiorstw w dobie pandemii na przykładzie Programu Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Analiza procesu aplikowania - doświadczenia  z  perspektywy praktyki eksperckiej, [w:] D. Burzyńska, P. Idrian, Obszary rozwoju współczesnego biznesu,  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Skierniewice 2022.
 • Rokoszewski K., Rola Customer Experience Management w kontekście ewolucji zachowań konsumentów i narzędzi współczesnego marketingu, [w:] Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, Wydawnictwo PUSB, Skierniewice 2020.
 • Rokoszewski K., Metoda projektów jako element rozwoju kompetencji i narzędzie pracy pracowników socjalnych oraz edukatorów w kształceniu i pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w:] E. Stokowska – Zagdan, M. Przybysz – Zaremba, J. Stepaniuk (red.), Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej, Difin, Warszawa 2020.
 • Rokoszewski K., Metody i narzędzia projektowania innowacji społecznych przez organizacje, [w:] P. Maciaszczyk (red.), Przemiany i prognozy gospodarcze – ujęcie teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2020.

Zainteresowania:

 • geopolityka,
 • psychologia społeczna,
 • przywództwo w organizacji,
 • historia gospodarcza,
 • literatura faktu i współczesna,
 • kino,
 • aktywny wypoczynek- rower, trekking, pływanie, turystyka krajowa i zagraniczna,
 • przyroda,
 • wychowywanie syna.