Wykładowcy / Eksperci

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek

Zdjęcie Danuta Rozpędowska-Matraszek
Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

profesor ANSB

Ikona funkcja na uczelni

Funkcja na Uczelni:

Dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych, przewodnicząca odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego; opiekun praktyk zawodowych (kierunek: Zarządzanie); członek - Kolegium Elektorów PUSB (2020); przewodnicząca Komisji Egzaminów Dyplomowych (kierunek: Zarządzanie-2020); recenzent Komisji Egzaminów Dyplomowych (kierunek: Zarządzanie-2018, 2019, 2020)

Ekspert w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji oraz metod statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywanych w analizach społeczno-ekonomicznych. Zajmuje się również tematyką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, procesami informacyjnymi w zarządzaniu.

Członek organizacji naukowych: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz towarzystw związanych z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi.

Autorka i współautorka monografii oraz publikacji dotyczących zarządzania w opiece zdrowotnej oraz modelowania przestrzenno-czasowego rynku pracy; 45 artykułów naukowych w tym również z afiliacją Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Odbyła 27 szkoleń, posiada ponad 40 certyfikatów poszerzających kompetencje.

Uczestniczyła w 158 konferencjach naukowych i seminariach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, podczas których wygłosiła ponad 40 referatów. Podczas wyjazdów na Konferencje Naukowe zarówno krajowe jak i zagraniczne reprezentuje PUSB na forum wiodących Uczelni w Polsce, zdobywa nową wiedzę z zakresu zastosowań technologii IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którą wykorzystuje podczas zajęć ze studentami.

Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię (konferencjach, szkoleniach i projektach).

 

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji
 • metody statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywane w analizach społeczno-gospodarczych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym

Prowadzone zajęcia:

 • Statystyka medyczna 
 • Podstawy baz danych 
 • Informatyka i biostatystyka 
 •  Ekonometria 
 • Technologia informacyjna w edukacji 
 • Zastosowanie Excela w zarządzaniu finansami 
 • Tworzenie modeli biznesowych 
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją 
 • Technologia informacyjna

Współpracuje z:

 • Udział w międzyuczelnianym projekcie naukowym (badawczym) M0414 „Wybrane aspekty zarządzania w służbie zdrowia” (2016), jako współpraca z Politechniką Lubelską i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikacje:

 • Rozpędowska-Matraszek D. (2020). Efficiency Frontiers in Treating Lifestyle Diseases.  in: Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 20 (2020) Inssue 1. DOI: 10.2478/foli-2020-0020 (Ec:) W. Tarczyński, Publisher Versita, University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Department of Insurance and Capital Markets, Szczecin.
 • Zarządzanie w służbie zdrowia. Strategia, marketing, personel. M Cholewa-Wiktor., D. Rozpędowska-Matraszek, M. Jaworzyńska. Wydawnictwo Texter Warszawa 2017.
 • Rozpędowska-Matraszek D. (2015). Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Poviats. w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 44 (4/2015), cześć 2, Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, (red.) M. Sarama, Colin F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Udział w projektach:

 • "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach", realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych: 57/7/ZII.18/ZPU/2018; 22/11/ZII.15/ZPU2019; 03/6/ZII.12/ZPU2019.
 • Projekt design thinking i service design. Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach Projekt współfinansowany przez UE UMOWA nr /1/9/P.
 • "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2016/2017; 2017/2018).

Zainteresowania:

 • analizy przekrojowo–przestrzenno-czasowe
 • zarządzanie publiczne
 • ekonomia społeczna
 • ekonometria przestrzenna