Pedagogika
Kandydat

Pedagogika

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

pedagogika

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Licencjat

Opis kierunku

Pedagogika to studia o profilu praktycznym dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę umiejętności i kompetencje niezbędne do planowania i kierowania procesami wychowania, opieki, profilaktyki, terapii czy resocjalizacji oraz chcą wspierać rozwój wychowanków w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

Kierunek ten stanowi doskonałą bazę przygotowawczą do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, o charakterze medialnym oraz w instytucjach samorządowych, rządowych i w organizacjach pozarządowych.

Kształcenie na kierunku pedagogika pierwszego stopnia odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450).

Po uzupełnieniu wykształcenia na studiach II stopnia absolwenci otrzymują kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, np. w charakterze nauczyciela pedagoga, nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, nauczyciela wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela terapeuty pedagogicznego, nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (odpowiednio do wybranego modułu specjalnościowego).

Na tym kierunku:

 • zdobędziesz wiedzę ogólnopedagogiczną wzbogaconą treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki
 • poznasz metody badań pedagogicznych oraz rodzaje diagnoz pedagogicznych i resocjalizacyjnych

 • nauczysz się projektować i prowadzić badania diagnostyczne w praktyce pedagogicznej
 • zapoznasz się z metodyką pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej i kompensacyjnej
 • zdobędziesz wiedzę na temat procedur projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego
 • poznasz zasady i przebieg procesów komunikacji interpersonalnej, społecznej i komunikacji z użyciem nowych mediów
 • podejmiesz działania pedagogiczne poprzez udział w rozbudowanym module praktyk
Moduły do wyboru

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Moduł ten jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, które wymagają szeroko rozumianej opieki i pomocy oraz specjalistycznego wsparcia.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie posiadał kwalifikacje do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, w placówkach wsparcia dziennego, w instytucjach pieczy zastępczej, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach adopcyjnych, w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w klubach, ośrodkach i ogniskach wychowawczych, w centrach pomocy rodzinie, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wsparcia oraz w innych placówkach, instytucjach i organizacjach zajmujących się organizacją opieki i pomocy dziecku i rodzinie oraz osobom dorosłym i starszym.

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Moduł ten jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie przygotowany także do pracy w charakterze specjalisty od edukacji medialnej i bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej, specjalisty od kreowania wizerunku instytucji oraz promowania wydarzeń edukacyjnych za pomocą mediów. Może podjąć zatrudnienie w instytucjach samorządowych, rządowych oraz organizacjach pozarządowych, w środkach masowego przekazu i innych placówkach, które w swojej działalności korzystają z zasobów i możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Moduł ten jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania zaburzeń u dzieci i młodzieży, diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia terapii pedagogicznej.

Absolwent będzie posiadał przygotowanie do wielowymiarowej pracy pedagogicznej  obejmującej: diagnozowanie zaburzeń u dzieci i młodzieży, projektowanie oraz prowadzenie programu pracy terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cykl kształcenia na studiach I stopnia wyposaży absolwenta w kwalifikacje do pracy w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w instytucjach profilaktyki społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów i trudności, planowaniem rozwiązań oraz realizacją działań naprawczych. Po uzupełnieniu wykształcenia na studiach II stopnia absolwent otrzyma kwalifikacje nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

W obszarze tego modułu studenci poznają podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, socjoterapii i kompensacji społecznej, zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do planowania oraz realizowania działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie posiadał kwalifikacje do podjęcia pracy w placówkach socjalizacyjnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, prewencyjnych, w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach kuratorskich, policyjnych izbach dziecka, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych oraz innych placówkach, instytucjach i organizacjach  zajmujących się praktyką profilaktyczną, prewencyjną i resocjalizacyjną zarówno w środowisku lokalnym, jak też w instytucjach zamkniętych.

Programy studiów
pobierz plik Pedagogika

Pedagogika

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne
 • instytucje profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości
 • placówki resocjalizacyjne i penitencjarne
 • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
 • instytucje wsparcia rodziny i pomocy społecznej
 • placówki kulturalno-oświatowe
 • środki masowego przekazu i instytucje medialne
 • firmy edukacyjne i szkoleniowe
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Grażyna Cęcelek

dr Grażyna Cęcelek

profesor ANSB

Specjalista w dziedzinie uwarunkowań rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa społecznego dzieci i młodzieży, doradztwa edukacyjnego, zawodowego i personalnego oraz e-edukacji i pedagogiki medialnej. Autorka licznych publikacji m.in. z p...

Specjalista w dziedzinie uwarunkowań rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa społecznego dzieci i młodzieży, doradztwa edukacyjnego, zawodowego i personalnego oraz e-edukacji i pedagogiki medialnej. Autorka licznych publikacji m.in. z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Aleksandra Stankiewicz

dr Aleksandra Stankiewicz

adiunkt

Coach, specjalista w zakresie kompetencji psycho-społecznych i ich rozwoju, wzmocnienia potencjału ludzkiego oraz zasobów dzieci i młodzieży, uzależnień i zjawisk patologii społecznej, społeczeństwa multigeneracyjnego. Współpracuje z Leader Sheep, Happy...

Coach, specjalista w zakresie kompetencji psycho-społecznych i ich rozwoju, wzmocnienia potencjału ludzkiego oraz zasobów dzieci i młodzieży, uzależnień i zjawisk patologii społecznej, społeczeństwa multigeneracyjnego. Współpracuje z Leader Sheep, Happy Dealer, Łódzkim Centrum Geshtalt.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Elżbieta Woźnicka

dr Elżbieta Woźnicka

adiunkt

Pedagog, andragog,  autorka publikacji z zakresu uczenia się dorosłych, rozwoju człowieka dorosłego, aktywizacji osób starszych.  Surdopedagog – interesuje się zagadnieniami z zakresu opieki i wychowania dziecka niesłyszącego, sytuacji społeczno-kulturowej Głuchych, posiada...

Pedagog, andragog,  autorka publikacji z zakresu uczenia się dorosłych, rozwoju człowieka dorosłego, aktywizacji osób starszych.  Surdopedagog – interesuje się zagadnieniami z zakresu opieki i wychowania dziecka niesłyszącego, sytuacji społeczno-kulturowej Głuchych, posiada doświadczanie w pracy z dziećmi niesłyszącymi.

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Pedagogika 3000 zł
6000 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne