BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Badanie naukowe

Działalność naukowa obok działalności dydaktycznej i organizacyjnej jest istotnym elementem pracy zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zobowiązani kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym oraz prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mogą uczestniczyć w pracach badawczych.

Jednym ze zrealizowanych projektów badawczych przez zespół nauczycieli akademickich PWSZ w Skierniewicach był projekt dotyczący rozpoznania środowiska w kontekście potrzeb edukacyjnych.

    W ramach projektu opracowanych zostało 5 raportów z badania rynku edukacyjnego. Raporty cząstkowe (moduł I-IV) raport podsumowujący syntetyczny (moduł V):
  1. Raport opisujący potrzeby edukacyjne i szkoleniowe zgłaszane przez mieszkańców Subregionu Skierniewickiego oraz raport opisujący poziom wykształcenia ludności subregionu,
  2. Raport na temat ofert szkoleniowych z zakresu kształcenia ustawicznego dostępnych na rynku pracy
  3. Raport na temat oczekiwań pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych zatrudnianych pracowników,
  4. Raport w zakresie kierunków rozwoju gmin Subregionu Skierniewickiego pod kątem przyszłych potrzeb rynku pracy,
  5. Raport podsumowujący zawierający analizę kierunków kształcenia ustawicznego zbieżnych z potrzebami rynku pracy.
  6. oraz raport „Ocena własnej infrastruktury i priorytetów strategicznych programu edukacji Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje o metodologii badań oraz narzędzia badawcze z poszczególnych modułów dostępne są u realizatorów projektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595