BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Zarządzanie Oświatą

 1. Adresaci studiów

  Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą skierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową oraz przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w systemie oświaty i wychowania. Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

  Kandydaci na studia podyplomowe powinni spełniać dwa warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe I lub II stopnia
  2. posiadać przygotowanie pedagogiczne

  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Studia przeznaczone są również dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół, w przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Program studiów podyplomowych opracowany został w oparciu o najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą.

  Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 7 modułów:

  1. Przywództwo edukacyjne w placówce oświatowej.
  2. Organizowanie procesu nauczanie-uczenie się oraz budowania placówki oświatowej jako organizacji uczącej się.
  3. Proces administrowania i zarządzania placówką oświatową.
  4. Podstawy procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
  5. Komunikacja i podmiotowość w placówce oświatowej.
  6. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
  7. Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły/placówki oświatowej jako lidera organizacji.
  Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 60 godz.

   

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 40 pkt. ECTS.

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 300 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają dwa semestry. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012 poz. 131).
  Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa/trzy razy w miesiącu).

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 03-04.10.2020 r., zakończenie na  03.07.2021 r.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia

   

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w terminie do 25.09.2020 r.

  Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych

   

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni: Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, ul. Batorego 64c, 96-110 Skierniewice,
  godz. 9.00- 16.00, pok. 220 (II piętro)
  mgr Agnieszka Łaszcz Smętkowska

  asmetkowska@pusb.pl, tel. 46 834 40 06,

 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 3000 zł (Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji merytorycznych na temat studiów udziela:
  dr Grażyna Cęcelek cecelek.gra@wp.pl

Pliki do pobrania

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595