BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Logopedia

 1. Adresaci studiów

  Studia skierowane są do absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu humanistycznym w zakresie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych: przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach logopedycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy logopedy. Studia wyposażają w wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do przeprowadzenia diagnozy logopedycznej oraz opracowania programów i prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych oraz osób dorosłych a także działań o charakterze profilaktycznym. Ponadto program studiów uwzględnia zagadnienia z zakresu kształtowania się mowy dziecka, kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, patologii mowy i słuchu, fonetyki i fonologii języka polskiego, morfologii, składni, i semantyki języka, uwzględnia wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka, elementy psychiatrii, podstawy audiologii, podstawy foniatrii, podstawy psychologii rozwojowej, neuropsychologii, pedagogiki specjalnej, oligofrenologopedii, surdologopedii, neurologopedii, glottologopedii, tyflologopedii, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, alternatywnych sposobów porozumiewania się, dydaktyki postępowania logopedycznego.

  Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 4 modułów:

  1. Moduł psychologiczno-pedagogiczny
  2. Moduł medyczny
  3. Moduł terapii logopedycznej
  4. Metodyka i warsztat pracy logopedy

  • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
  • Wprowadzenie do logopedii
  • Psychologiczne podstawy logopedii
  • Neuropsychologia
  • Psychoterapia
  • Neurologia dziecięca
  • Neurologopedia
  • Diagnoza i terapia problemów logopedycznych
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
  • Zaburzenia porozumiewania językowego
  • Oligofrenopedagogika
  • Emisja głosu
  • Metodyka pracy logopedycznej
  • Logopedyczna praca indywidualna
  • Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka
  • Logorytmika
  • Fonetyka
  • Foniatria
  Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz.

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 70 pkt. ECTS

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 600 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają cztery semestry. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012 poz. 131).
  Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa/trzy razy w miesiącu).

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 03-04.10.2020 r., zakończenie na  25.06.2022 r.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją. Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (do pobrania)

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PUSB w terminie do 25.09.2020 r.

  Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni: Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, ul. Batorego 64c, 96-110 Skierniewice,
  godz. 9.00- 16.00, pok. 220 (II piętro)
  mgr Agnieszka Łaszcz Smętkowska

  asmetkowska@pusb.pl, tel. 46 834 40 06,

 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 4800 zł (Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji merytorycznych na temat studiów udziela:
  dr Małgorzata Potoczna matmalmar@poczta.onet.pl tel. 691 994 049

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595