BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Zarządzanie

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Student na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: prawo, psychologia, socjologia. W procesie kształcenia nabywa praktycznych umiejętności funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności. Jest przygotowany do wykorzystania metod nowoczesnego zarządzania, narzędzi ilościowych, technologii informatycznych w określonych zawodach i na różnych szczeblach procesu zarządzania.

MODUŁY DO WYBORU

 1. FUNKCJONOWANIE I FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach tego modułu student osiąga szczegółowe kompetencje w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i ich finansów. W programie nauczania znajdują się treści obejmujące: źródła finansowania przedsiębiorstwa, opodatkowanie firm, audyt wewnętrzny, wybrane elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Podejmowana jest również problematyka: rachunku kosztów, przekształcania przedsiębiorstw oraz wykorzystania metod optymalizacyjnych w działalności firmy.

  Uzyskane kompetencje ułatwią zdobycie pracy na atrakcyjnych stanowiskach, nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach finansowych zajmujących się, między innymi finansowaniem działalności przedsiębiorstw, w organach i jednostkach samorządu terytorialnego, firmach zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent realizujący moduł funkcjonowanie i finansowanie przedsiębiorstw ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 2. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI TSL

  Przyszły absolwent jest specjalistą w zakresie zarzadzania obrotem towarowym i przewozami. Zakres zdobytej wiedzy umożliwia jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach handlowych, transportowych, jednostkach spedycyjnych i magazynach.
  Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę na temat koncepcji i metod logistyki, charakteryzuje elementy składowe i procesy logistyczne, zachodzące w organizacjach oraz występujące pomiędzy nimi powiązania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, ma wiedzę na temat infrastruktury, systemów oraz usług transportowych i spedycyjnych, zna struktury i rozwiązania stosowane w logistyce.
  Zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania, analizy i oceny systemów, zjawisk i procesów logistycznych, potrafi posługiwać się standardami i normami w celu organizacji procesów logistycznych, potrafi myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób, z uwzględnieniem zasad i metod właściwych dla branży TSL.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Liczne stanowiska w branży TSL (przedsiębiorstwa handlowe, transportowe, spedycyjne). Przykładowe stanowiska: specjalista do spraw marketingu i handlu, handlowiec, specjalista do spraw zaopatrzenia, transportu i magazynowania, przedstawiciel handlowy, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595