BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Dietetyka

KOLEGIUM Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY, W KTÓRYCH OSADZONO EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dziedzina nauk rolniczych
DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ nauki o zdrowiu (dyscyplina wiodąca), technologia żywności i żywienia
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka zdobywa podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Potrafi zaplanować i przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Potrafi określić zasady doboru produktów spożywczych do planowania i oceniania jadłospisów dla poszczególnych grup ludności oraz samodzielnie planować jadłospisy w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet.

MODUŁY DO WYBORU

 1. DIETETYKA W REKREACJI, ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

  Absolwenci znają zasady żywienia sportowców i osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Wiedzą w jaki sposób wpływa wysiłek fizyczny oraz zabiegi odnowy biologicznej na wybrane układy (w tym krążenia, oddechowy, mięśniowy, nerwowy i pokarmowy). Potrafią podać zalecenia dietetyczne, stosowne do prowadzonego wysiłku fizycznego. Posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad treningu zdrowotnego i jego stosowania. Potrafią udzielać porad dietetycznych oraz przygotowywać jadłospisy dla różnych grup sportowców, w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny i cyklu treningowego. Znają także klasyfikację urazów w sporcie oraz potrafią ułożyć jadłospis dla rekonwalescentów po urazach sportowych.

 2. DIETETYKA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

  Absolwenci wybierający ten moduł zajęć potrafią ocenić wzajemny wpływ farmakoterapii i żywienia na organizm człowieka, a także określić rolę składników pokarmowych i używek. Potrafią zastosować normy zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, w zależności od podejmowanej aktywności zawodowej.
  Absolwent jest ponadto przygotowany do opartego na podstawach naukowych, planowania i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności. Potrafi stosować diety z wykorzystaniem produktów naturalnych oraz produktów leczniczych, specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem, powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób. Absolwent zdobywa również podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, różnicuje diety ze względu na indywidualne różnice wynikające z typu budowy ciała oraz predyspozycji fizjologicznych. Jest przygotowany do działań z zakresu promocji zdrowia, uzupełniających prawidłowe żywienie. Potrafi prowadzić edukację żywieniową adresowaną do osób w różnym wieku. Posiada umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowania i prowadzenia diety dla osób o różnej aktywności fizycznej.

 3. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I TECHNIKA ŻYWIENIA

  Absolwenci wybierający moduł zajęć technologia żywności i technika żywienia potrafią nadzorować i kontrolować prawidłowość przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw i produktów żywnościowych, z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych (HACCP). Są przygotowani do kontrolowania jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania. Dysponują wiedzą na temat podstawowych operacji i procesów jednostkowych, stosowanych w produkcji żywności, a ponadto znają metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych żywności. Potrafią identyfikować zagrożenia jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym i żywieniu człowieka. Absolwenci są przygotowani również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją.

 4. ZIOŁA I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA W PROFILAKTYCE I TERAPII

  Absolwent wybierający ten moduł zajęć, potrafi rozpoznawać zioła dziko rosnące i uprawne, preparować je i przechowywać we właściwych warunkach. Posiada wiedzę o poza dietetycznym zastosowaniu ziół oraz pochodzeniu, pozyskaniu, produkcji i zastosowaniu żywności funkcjonalnej. Potrafi przygotować jadłospis dla człowieka zdrowego i chorego, doradzić dietę i terapię oraz przygotować potrawy w oparciu o odżywcze właściwości ziół i żywność funkcjonalną. Posiada wiedzę o znaczeniu ziół w przyrodzie, ochronie zdrowia i gospodarce człowieka. Ponadto potrafi zastosować zioła w rozmaitych typach działalności człowieka oraz zaprojektować i przeprowadzić zajęcia z hortiterapii i naturoterapii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • gabinety dietetyczne;
 • działy żywienia w szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej, domach wczasowych;
 • placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • poradnie specjalistyczne (gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, jadłodajnie dietetyczne, stołówki pracownicze, firmy cateringowe);
 • zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego;
 • instytuty naukowo – badawcze i technologiczne zajmujące się tematyką żywności i żywienia;
 • placówki sportowe (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);
 • własna działalność z zakresu poradnictwa dietetycznego;
 • zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego;
 • instytuty naukowo – badawcze i technologiczne zajmujące się tematyką żywności i żywienia.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DIETETYKĘ?

 • Zawsze znajdziesz pracę – ze względu na pogarszający się sposób żywienia, styl życia oraz zachorowalność na choroby dietozależne, wzrasta zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego dietetyka.
 • Celem pracy jest pomoc człowiekowi w prawidłowym żywieniu i zmianie stylu życia na prozdrowotny.
 • Ponad 50% programu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne, m. in. w szpitalach, przychodniach i specjalistycznych ośrodkach zajmujących się problematyką żywienia, pod opieką doświadczonej kadry.

Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców o dużej praktyce zawodowej. Wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu stanowią w większości kadrę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595