BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Historia uczelni

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego została utworzona z dniem 1 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U. r 190 poz. 1605), jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach.

Rektor Uczelni powołany został w dniu 17 października 2005 roku. Pierwszy nabór studentów w roku akademickim 2005/2006 na kierunkach: Ekonomia i Socjologia trwał od 17 do 30 października 2005 i zakończył się przyjęciem 211 studentów na obu kierunkach łącznie. Uczelnia korzystała w tym okresie z pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 4. Tam też miała swoją siedzibę.

Proces rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2006/2007 oraz 2007/2008 prowadzony był na czterech kierunkach: Ekonomia, Socjologia, Filologia Polska oraz Ogrodnictwo. Z końcem września 2008 roku Uczelnia zmieniła swoją siedzibę. Większość zajęć dydaktycznych odbywało się w obiekcie głównym położonym w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C. Znikoma część zajęć prowadzona była w obiekcie CKU przy Al. Niepodległości 4, a specjalistyczne zajęcia laboratoryjne w gmachu SGGW przy ul. Sobieskiego 10.

W ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, Gmina Miasto Skierniewice otrzymała środki inwestycyjne, konieczne do przystosowania do potrzeb Uczelni, kolejnych obiektów znajdujących się na terenie kompleksu powojskowego, położonego przy ulicy Batorego 64. Kampus Uczelni zaczął się rozrastać.

W roku akademickim 2006/2007 studenci naszej Uczelni zorganizowali pierwsze w historii Miasta Skierniewice juwenalia. Studenci biorą aktywny udział w imprezach integracyjnych (fuksówki, połowinki), stworzyli Akademicki Związek Sportowy, czynnie uczestniczą w pracach organów centralnych Samorządu Studentów RP, oraz w życiu kulturalnym i społecznym Skierniewic. Od ponad 10 lat społeczność akademicka organizuje Festiwal Nauki, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Skierniewic i subregionu skierniewickiego.

W wyniku wyborów Władz Uczelni, które miały miejsce w marcu 2007 roku, funkcję Rektora objął prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Janusz.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki: Informatyka i Ekonometria oraz Finanse i Rachunkowość.

W kolejnych latach Uczelnia uzyskała zgodę PKA na otworzenie kolejnych kierunków kształcenia: Dietetyki, Kosmetologii, Informatyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki, a także Zarządzania Obszarami Wiejskimi.

W 2016 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Pielęgniarstwo i Administracja, a w 2018 roku na kształcenie na studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Nabór na studia II stopnia prowadzony jest na kierunkach: Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne oraz Pedagogika. Uczelnia oferuje jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ponadto Uczelnia oferuje naukę na studiach podyplomowych.

Od 2009 roku PUSB regularnie realizuje projekty unijne, które wzbogacają ofertę uczelni. Pierwszy projekt nosił nazwę "Pewny start na rynek pracy wsparcie Biura Karier PWSZ w Skierniewicach w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów". Kolejny projekt unijny umożliwił przeprowadzenie projektu badawczego i stworzenie w 2012 roku jednostki ogólnowydziałowej - Wszechnica Skierniewicka - oferującej różne formy kształcenia ustawicznego - kursy, szkolenia i warsztaty. W 2013 roku ruszył kolejny projekt "Program rozwojowy PWSZ w Skierniewicach", który rozwinął działania Biura Karier, wzmocnił ofertę edukacyjną Uczelni oraz rozszerzył współpracę z rynkiem pracy.

Aktualnie realizowany jest projekt systemowy pod nazwą Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, poprzez wypracowanie, a następnie testowanie i wdrożenie projektowanego rozwiązania, które ma się przyczynić do lepszego przygotowania w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych absolwentów.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014 został oddany do użytku nowoczesny Dom Studenta, oferujący komfortowe warunki studentom naszej Uczelni.

W wyniku wyborów Władz Uczelni, które miały miejsce w maju 2015 roku, funkcję Rektora objął prof. nadzw. dr Daniel Stos.

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zmieniła nazwę na Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego.

Dziś kompleks Kampusu PUSB, przy ulicy Batorego 64, umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych w pięknych przestronnych salach, w nowych budynkach C, E i F. Powstały nowe pracownie specjalistyczne: między innymi: pracownie gastronomiczne, informatyczne, kosmetologiczne, masażu, umiejętności pielęgniarskich. Studenci mają także do dyspozycji nowoczesne aule, przestronną bibliotekę wraz z czytelnią, mogą korzystać z bezprzewodowego i przewodowego Internetu.

Uczelnia z każdym rokiem rośnie w siłę i staje się znaczącą jednostką dydaktyczną województwa łódzkiego.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595