BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

System jakości kształcenia

Realizacja założeń Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2019-2024 oraz jej misji i wizji, podkreślających dążenie do doskonałości dydaktycznej oraz do budowania statusu wiodącego ośrodka w zakresie kształcenia zawodowego i specjalistycznego, wymaga wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia i stałego doskonalenia jakości kształcenia. Odgrywają one kluczową rolę w diagnozowaniu mocnych i słabych stron procesu kształcenia realizowanego w Uczelni oraz w podejmowaniu na tej podstawie działań, służących kształtowaniu, umacnianiu i poszerzaniu jej oferty dydaktycznej. Dzięki temu, Uczelnia może w bardziej efektywny sposób odpowiadać na wyzwania współczesności, w tym na przemiany rynku pracy i zmieniające się oczekiwania młodzieży akademickiej, związane ze sposobami zdobywania i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. System Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego zbudowany został z pełnym poszanowaniem autonomii i specyfiki poszczególnych jednostek dydaktycznych Uczelni, w oparciu o własne, a także krajowe i międzynarodowe doświadczenia i dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają przede wszystkim: dialog, współpraca, rzetelna ocena podejmowanych działań i dążenie do upowszechniania najlepszych, wypracowanych rozwiązań. Za podejmowanie działań w obszarze doskonalenia jakości kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uczelni.

Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  1. Wspomaganie realizacji celów strategicznych i operacyjnych Uczelni powiązanych z jej misją i wizją, szczegółowo opisanych w Strategii Rozwoju na lata 2019-2024.
  2. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez bieżące monitorowanie i wspieranie działań na rzecz usprawniania sposobu organizacji procesu kształcenia.
  3. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczną ocenę, analizę i aktualizację programów studiów oraz monitorowanie sposobów kształtowania zakładanych, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, efektów uczenia się dla studiów o profilu praktycznym.
  4. Doskonalenie procedur ewaluacji przebiegu procesu kształcenia oraz analizy czynników, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na jego kształt.
  5. Wspieranie działań na rzecz mobilności studentów i kadry akademickiej oraz internacjonalizacji procesu kształcenia.
  6. Wspieranie działań na rzecz stałego rozwoju kadry akademickiej.
  7. Wspieranie działań na rzecz poszukiwania efektywnych form kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań oraz umożliwiających im efektywne funkcjonowanie w warunkach współczesnego i przyszłego rynku pracy.
  8. Wspieranie podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni.
  9. Systematyczne pozyskiwanie i analiza danych, pochodzących z różnych dostępnych źródeł, które mogą mieć wpływ kształt realizowanego w Uczelni procesu kształcenia oraz dostarczanie na ich podstawie informacji i rekomendacji dla władz Uczelni i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, umożliwiających podejmowanie działań naprawczych oraz doskonalenie tego procesu.
  10. Kształtowanie, wzmacnianie i promowanie kultury jakości oraz odpowiedzialności za przebieg procesu kształcenia młodzieży akademickiej wśród różnych kategorii interesariuszy Uczelni.

W Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni:
dr Piotr Miller
ul. Batorego 64C, pokój 12

Szczegółowy opis uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595