BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Zasady i tryb rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia prowadzone jest zgodnie z załącznikami do Uchwały Senatu PWSZ w Skierniewicach z dnia 15 kwietnia 2019 roku, w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach kształcenia na rok akademicki 2020/2021.

Terminy składania dokumentów
Dokumenty należy składać od dnia 25 maja 2020 do dnia 17 października 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK. Składanie kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej zostało wstrzymane do odwołania.

Miejsce składania dokumentów
Każdy z kandydatów po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich danych powinien niezwłocznie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Uczelni przy ul. Batorego 64C, budynek C, pokój 118 (I piętro), w godzinach 09.00-15.00 (poniedziałek - piątek), 08.00-14.00 (sobota).

Opłata rekrutacyjna
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na konto uczelni:
PKO BP SA Oddział nr 1 w Skierniewicach 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595

Procedura rekrutacji
Etap I - rejestracja elektroniczna (od 25 maja) - obowiązkowa
Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie: System IRK, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Etap II - wydruk wypełnionych dokumentów z systemu IRK

Etap III - składanie dokumentów - obowiązkowe

  Wymagane od kandydata dokumenty:
 • ankieta osobowa ze zdjęciem - wydruk z systemu IRK,
 • informacja o kandydacie na studia - wydruk z systemu IRK,
 • ankieta informacyjna dla kandydata na studia - wydruk z systemu IRK,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
 • kopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, tj.:
  • kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach z egzaminu maturalnego - dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów (dla kandydatów na studia II stopnia),
 • dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia do wglądu w celu potwierdzenia kopii z oryginałem,
 • zaadresowana koperta zwrotna wraz z wypełnionym drukiem potwierdzenia odbioru (bez naklejania znaczków pocztowych).
  Dokumenty należy składać w zamykanej, papierowej teczce, opisanej w następujący sposób:
 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • wybrany kierunek studiów.

Etap IV - postępowanie kwalifikacyjne

  Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne prowadzane jest w oparciu o:
 • wyniki egzaminu maturalnego kandydata na studia (studia I stopnia, jednolite studia magisterskie),
 • średnią ocen uzyskanych w trakcie toku nauczania, umieszczoną w suplemencie do dyplomu (studia II stopnia).
Kolegialne komisje kwalifikacyjne w trakcie prowadzonego postępowania ustalają listy kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów.

Etap V - ogłoszenie wyników
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów w kolejności alfabetycznej (zgodnie z nadanym kodem ID) , ogłaszane są w siedzibie PUSB (ul. Batorego 64C) poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie ich na stronie uczelni w zakładce: wyniki rekrutacji.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 23 października 2020 roku.

Etap VI - procedura odwoławcza
Od decyzji kolegialnych komisji ds. doboru kandydatów na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji ds. doboru kandydatów na studia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor na podstawie opinii uczelnianej komisji.

Etap VII - badanie lekarskie (dotyczy studiów I stopnia)

  Kierunki studiów, na które jest wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania to:
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Ogrodnictwo
 • Pielęgniarstwo - oryginał zaświadczenia z sanepidu o wykonanych badaniach na nosicielstwo - obowiązkowe

Szczegółowe informacje
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595