BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Ogrodnictwo

KOLEGIUM Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3,5 roku (7 semestrów) studia stacjonarne
4 lata (8 semestrów) studia niestacjonarne
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA inżynier

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci ogrodnictwa zgłębiają wiedzę z zakresu nauk biologicznych i chemicznych oraz wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych. Poznają także metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania, zasady funkcjonowania rynku rolnego oraz umiejętność przetwarzania danych, przy wykorzystaniu technik komputerowych. Ważnym elementem kształcenia na kierunku ogrodnictwo jest rozszerzanie wiedzy z wybranych dyscyplin humanistycznych oraz przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i kształtowania środowiska obszarów wiejskich.
Dzięki wspomnianemu profilowi kształcenia absolwenci uzyskają tytuł inżyniera i są przygotowani do prowadzenia gospodarstw ogrodniczych o zróżnicowanym profilu, a także do projektowania terenów zieleni, ich pielęgnacji i ochrony.
Studenci w toku studiów odbywają, oprócz zajęć wykładowych i laboratoryjnych, ćwiczenia praktyczne - terenowe z sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych, szkółkarstwa, dendrologii oraz praktyki zawodowe w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach zaplecza rolniczego, oraz administracji terenowej.
Program studiów przewiduje zdobycie wiedzy z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa polowego, warzywnictwa szklarniowego, szkółkarstwa sadowniczego, roślin ozdobnych, produkcji grzybów, projektowania parków i ogrodów oraz kwiaciarstwa, a także funkcjonowania specjalistycznych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.
Wraz z rozpoczęciem trzeciego roku, studenci w ramach przedmiotów "do wyboru" mogą wybrać jeden z modułów ukierunkowujących wiedzę i umiejętności na zagadnienia typowo produkcyjne, związane z produkcją ogrodniczą lub ochroną i kształtowaniem środowiska.
Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych działają dwa Koła Naukowe: Studenckie Koło Naukowe Ogrodnictwa, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody.

MODUŁY DO WYBORU

  1. KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI (KTZ)

    Umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i pielęgnowania ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Studenci, wybierający ten moduł, nabywają również umiejętności związane z hodowlą i pielęgnacją roślin ozdobnych i bukieciarstwem.

  2. PRODUKCJA OGRODNICZA (PO)

    Umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z produkcją, przechowalnictwem, przetwórstwem oraz sprzedażą i marketingiem produktów ogrodniczych. Studenci uzyskują także wiedzę dotyczącą najnowszych technologii ogrodniczych oraz nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, oraz możliwość wprowadzania do gospodarstw nowych gatunków i odmian roślin sadowniczych, warzywniczych i specjalnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku OGRODNICTWO, wybierając moduł "Kształtowanie terenów zieleni" ma możliwość zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i ministerstwa) - w działach zajmujących się zarządzaniem terenami zieleni, pracowniach urbanistycznych, przedsiębiorstwach prywatnych, zespołach projektowych, parkach narodowych, parkach krajobrazowych i innych obszarach krajobrazu prawnie chronionego. Wybierając moduł "Produkcja ogrodnicza" absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego, pracy w przedsiębiorstwach z branży produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego, roślin ozdobnych oraz grzybów, a także w firmach zajmujących się warzywnictwem polowym i szklarniowym, w administracji, instytucjach doradztwa ogrodniczego, szkółkach sadowniczych, instytutach badawczych, sadach i polach doświadczalnych.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595